Sıkça Sorulan Sorular

Son Günlerde Çokça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1: Bakanlığınızca açılan sınavlara ilişkin sınav ilanları ile sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim?
Bakanlığımızca açılan sınavlara ilişkin sınav ilanlarını Bakanlığımız (www.ticaret.gov.tr) web sitesinden, Devlet Personel Başkanlığı web sitesinde Kamu Personeli Alım İlanları bölümünden ve Türkiye genelinde tirajı yüksek günlük gazetelerin en az birinden, sınav sonuçlarını ise Bakanlığımız web sitesinden öğrenebilirsiniz.
 
Soru 2: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca, (B) grubu kadrolara ilişkin Bakanlığınızca hangi kadrolar için sınavlar açılmaktadır?
(B) grubu kadrolara ilişkin olarak, Anbar Memuru, Avukat, Gemi Adamı, İcra Memuru, Kaptan, Kimyager, Memur, Muayene Memuru, Muhafaza Memuru, Mühendis, Mütercim, Programcı, Satış Memuru, Tekniker, Teknisyen, Makinist, Veznedar ve Veteriner Hekim kadrolarına KPSS sınavında başarılı olan adaylar arasından Bakanlığımızca yapılan sözlü giriş sınavında başarılı olanların atamaları gerçekleştirilmektedir.
 
Soru 3: Kariyer mesleklere (A) grubu kadrolara ilişkin Bakanlığınızca hangi kadrolar için sınavlar açılmaktadır?
Kariyer mesleklere (A) grubu kadrolara ilişkin olarak Bakanlığımızca, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı, AB Uzman Yardımcılığı ve Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı kadrolarına KPSS sınavında başarılı olan adaylar arasından Bakanlığımızca yapılan yazılı ve sözlü giriş sınavında başarılı olanların atamaları gerçekleştirilmektedir.

Soru 4: Muayene Memuru, Muhafaza Memuru ve Memur unvanlarına atanmak için aranılan şartlar nelerdir?
a) Muayene memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, gümrük işletme, fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile mühendislik fakülteleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak,
2) Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, gerekmektedir.
 
b) Muhafaza memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gümrük işletme, fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile mühendislik fakülteleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak,
2) Sınava başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olmak,
3) Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak, gerekmektedir.

c) Memur kadrosuna atanabilmek için;
En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iletişim, iktisat, işletme ve iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden veya en az iki yıl süreli eğitim veren ihracat-ithalat, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret yönetimi, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksekokullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işleri bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak, gerekmektedir.
 
Soru 5: Muayene Memurlarının görevleri hakkında bilgi alabilir miyim?
Muayene Memurunun görevleri şunlardır:
a) Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak eşyanın muayene ve kontrolünü yapmak, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu tespit etmek.
b) Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yükümlülüklerin tahakkukunu yapmak, muafiyet ve istisna hükümlerini uygulamak.
c) Adli kolluk veya adli mercilerin talepleri durumunda, kaçak zannı ile el konulan eşyanın gümrüklenmiş değerinin tespitine yönelik vergi tahakkukunu yapmak.
ç) Tasfiyelik hale gelen eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu tespit etmek ve Tespit ve Tahakkuk Belgesini düzenlemek.
d) Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması başvurularında iadesi veya mahsubu gereken vergileri kontrol etmek.
e) Eşyanın muayene ve kontrolünde kaçakçılığa konu bir olayın tespit edilmesi halinde konuyu derhal amirine intikal ettirmek.
f) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Soru 6: Muhafaza Memurlarının görevleri hakkında bilgi alabilir miyim?
Muhafaza Memurunun görevleri şunlardır:
a) Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrol ve muhafazası ile işlemlerinin yapılması amacıyla sevk edilmesini sağlamak.
b) Kişi, eşya ve taşıtların işlemleri tamamlanmadan gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalarını önlemek.
c) Gümrüklü yer ve sahaların gözetim, takip ve muhafazasını sağlamak.
ç) Kaçakçılığa konu bir olayın tespit edilmesi halinde ilk müdahaleyi yaparak konuyu ilgili adli kolluk birimine bildirmek.
d) Araçların depolarında bulunan akaryakıt miktarının tespiti ile buna ilişkin işlemleri yapmak, yolculara ve ticari mahiyet arz etmeyen yolcu eşyasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek.
e) Yatlarla ilgili işlemleri yapmak.
f) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
Soru 7: Gümrük İşletme mezunlarının da Bakanlığınızca alımı yapılmakta mıdır?
Bakanlığımıza tanınan kontenjan kapsamında ve ihtiyaç doğrultusunda, Gümrük İşletme bölümü mezunlarının Memur olarak atamaları yapılmaktadır.