Bakanlığımıza İlk Defa Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelik Değişti

Bakanlığımıza İlk Defa Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 08.05.2015 tarihli 29349 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımıza İlk Defa Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 08.05.2015 tarihli 29349 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

8 Mayıs 2015 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 29349
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK
ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde yer alan "uluslararası ilişkiler," ibarelerinden sonra gelmek üzere "gümrük işletme," ibaresi eklenmiş, (i) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"2) Kimyager kadrosuna atanabilmek için; sınavın son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu YDS'den en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,"
"m) Tüketici hakem heyeti raportörü kadrosuna atanabilmek için; 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen okulların herhangi birinden mezun olmak,
n) Fizikçi ve matematikçi kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,"
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan "aylıklı" ibaresi "657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamında alınan aylıklı izin" olarak değiştirilmiştir.
"(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlardan, 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 12, 13, 13/A, 14 ve 16 ncı maddeleri kapsamında bulunanlar, X-Ray Operatörü, Dedektör Köpek İdarecisi ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenler ile merkez teşkilatına atanacak olanlar hariç, atandıkları yerde iki yıl fiilen görev yapmadan Bakanlığın başka yerdeki diğer idarelerine atanamazlar."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.