PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları açıklandı.

GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ.

GT UZMAN YARDIMCILIĞI (Bilgisayar Müh.) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

GT UZMAN YARDIMCILIĞI (Elektrik-Elektronik Müh.) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

GT UZMAN YARDIMCILIĞI (Elektronik ve Haberleşme Müh.) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

GT UZMAN YARDIMCILIĞI (İstatistik) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

GT UZMAN YARDIMCILIĞI (Matematik) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI


 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların dikkatine
AÇIKLAMALAR
19-20 Nisan 2016  tarihinde yapılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) sözlü sınavını kazanan adayların, aşağıdaki açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir:
A) Sözlü Sınav sonucunda başarılı olan adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 13 Mayıs 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
C) İstenilen Belgeler:
1) Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin “Mezun Olduğu Eğitim Kurumu” ya da “Bakanlık” veya “Noter” tarafından onaylı sureti, (Diplomanın Bakanlıkça onaylanabilmesi, ancak belgelerini elden getiren adayların aslını ibraz etmesi durumunda yapılacaktır. Posta yolu ile gönderilen diploma asıllarının Bakanlığımızca onaylanıp tekrar gönderilmesi gibi bir işlem yapılmayacaktır)
2) Ek-1 No’lu Dilekçe,
3) 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 cm),
4) Adli Sicil ve Arşiv Araştırma Kaydı Belgesi.
5) Mal Bildirim Beyannamesi
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.
 
DÜZENLEYENİN                     :

Adı Soyadı                          :

Atanacağı Unvan                :

Beyan Niteliği                     : Genel Beyan (İşe giriş)

Düzenleme Tarihi                 :

İmzası                                  :
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.
 
6) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,
7) Nüfus Cüzdanının fotokopisi (önlü-arkalı),
8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adaylar için; Askerlik durum belgesinin (terhis, tecil, muaf ya da halen asker) aslı ya da Askerlik Şubesince onaylı sureti.
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; Askerlik durum belgesinin (terhis, tecil, muaf ya da halen asker) aslı ya da Askerlik Şubesince onaylı sureti.
İlgilinin Askerlik durum belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmesi halinde “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
9 ) Ortaokul veya lisede hazırlık okuduğunu beyan eden adayların hazırlık okuduklarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti,
10) Lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans ve/veya doktora eğitimini tamamlamış adayların bu durumlarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti.
11) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde)
12) Halen bir Kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre kadrolu olarak çalıştığını beyan eden adayların, kurumlarından alacakları “Görev Yeri Belgesi” nin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir
13) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.
Adaylar, formu bilgisayar ortamında büyük harflerle eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, “bilgilerin doğru olduğunu bildiririm” bölümünün altındaki kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 asıl nüsha  olarak düzenleyip göndereceklerdir. (El yazısı ile doldurulmuş, eksik ya da fotokopi ile çoğaltılmış Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları kabul edilmeyecektir.)
Formun altında yer alan onay kısmı kurum yetkilileri tarafından doldurulacağından boş bırakılacaktır.
14) Adayların kendi el yazıları ile yazmış oldukları özgeçmiş.
 
NOT: Yedek Listelerde yer alan adayların şu aşamada evrak göndermeleri gerekmemektedir.
Gerekli evraklar için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-1 NOLU DİLEKÇE
MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU