PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

“2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun” ek 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığımıza Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler

“2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun” ek 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığımıza Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler 

 
24/05/1983 tarih ve 18059 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun” ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı’nca yapılan yerleştirme işlemlerinin sonuçları 31/01/2017 tarihi itibariyle açıklanmış olup, Bakanlığımız taşra teşkilatında açık bulunan Memur ve Hizmetli kadrolarına yerleştirmeleri yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere;
 
Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin en geç 24/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza (Personel Dairesi Başkanlığı Sınav ve Eğitim Şube Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
İSTENİLEN BELGELER:
 
1- Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
2- En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması
halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,
3- Varsa ortaöğretimde hazırlık okuduğuna dair belge,
4-Adli sicil kayıt belgesi,
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6- Askerlik durumunu gösterir belge,
7- 6 (Altı) adet fotoğraf (4,5x 6 cm ebadında),
8- Lisans mezunları için, varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,
9- Mal bildirim beyannamesi  A4 boyutunda kapalı zarf içerisinde gönderilmelidir. Söz konusu zarf üzerine adayın ad soyad bilgileri yazılmalıdır.
10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (tıklayınız)
11- Ek-1 Nolu dilekçe (tıklayınız)
12- Güvenlik soruşturması formu (Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, bilgilerin doğru olduğunu bildiririm yerinin altındaki kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 nüsha asıl olarak düzenleyip göndereceklerdir. (Bakanlığımız Web sayfasından temin edilebilir. Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı ise Bakanlığımızca onaylanacaktır.) (tıklayınız)