2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlar

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlar

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler

24/05/1983 tarih ve 18059 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun” ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı’nca yerleştirme işlemlerinin sonuçları 19/01/2018 tarihi itibariyle açıklanmış olup, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan Memur ve Hizmetli kadrolarına yerleştirmeleri yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere; Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin en geç 09/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza (Personel Dairesi Başkanlığı Sınav ve Eğitim Şube Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
İSTENİLEN BELGELER:
 

  • Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
  • En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,
  • Varsa ortaöğretimde hazırlık okuduğuna dair belge,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebatında),
  • Varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,
  • Mal bildirim beyannamesi,
  • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,
  • Ek-1 Nolu Dilekçe,
  • Güvenlik soruşturması formu (Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, bilgilerin doğru olduğunu bildiririm yerinin altındaki kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 nüsha asıl olarak düzenleyip göndereceklerdir.)