PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2017 E-KPSS Duyuru Metni

2017 E-KPSS Duyuru Metni

2017 E-KPSS DUYURU METNİ
 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak 07/02/2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2017/1  EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımızın Merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan Memur kadrolarına yerleştirmeleri yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere; Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin; 22/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız (Personel Dairesi Başkanlığı Sınav ve Eğitim Şube Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

 • Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.
  Belgelerini posta ya da kargo yoluyla gönderecek adaylar için; Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin “Mezun Olduğu Eğitim Kurumu” ya da “Noter” tarafından onaylanmış suretini göndermeleri gerekmektedir. Onaylanmış suretin A4 BOYUTUNDA ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Onaylanmış suretin fotokopileri kabul edilmeyecektir.
  Belgelerini elden teslim edecek adaylar için;
  Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin “Mezun Olduğu Eğitim Kurumu” ya da “Noter” tarafından onaylanmış suretini göndermeleri gerekmektedir. Onaylanmış suretin A4 BOYUTUNDA ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Onaylanmış suretin fotokopileri kabul edilmeyecektir.
  İlgilinin diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte A4 BOYUTUNDA fotokopisini ibraz etmesi durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir. “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun aslı veya raporun verildiği hastane başhekimliği tarafından onaylanmış sureti,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Askerlik durumunu gösterir belge,
 • Adli sicil kayıt belgesi,
 • 6 (Altı) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebatında),
 • Ek-1 Nolu Dilekçe(tıklayınız)
 • Mal bildirim beyannamesi ,(tıklayınız)
 • Etik sözleşmesi,(tıklayınız)
 • Varsa ortaöğrenimde hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge,
 • Varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.  (tıklayınız)
  Adaylar, formu bilgisayar ortamında büyük harflerle tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, "bilgilerin doğru olduğunu bildiririm" bölümünün altındaki kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 asıl nüsha olarak düzenleyip göndereceklerdir. (El yazısı ile doldurulmuş, eksik ya da fotokopi ile çoğaltılmış Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları kabul edilmeyecektir.)
  Formun altında yer alan onay kısmı kurum yetkilileri tarafından doldurulacağından boş bırakılacaktır.